» Nenašli jste vhodný zájezd? Sestavíme Vám ho na míru! «

Obchodní podmínky

1. Vznik smluvního vztahu

1.1 Mykeny Travel je obchodní značka, provozovaná cestovní agenturou - společností Mykeny Group a.s.  se sídlem Bolevecká 493, Praha 10, 109 00 ,živnostenské oprávnění č.j.OŽ/3681/2010/VČE/11370. Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Mykeny Group a.s., se sídlem Bolevecká 493, Praha 10, 109 00 (dále jen CA) a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základě zákazníkem podepsané písemné cestovní smlouvy potvrzené CA, případně jejím zplnomocněným zástupcem.

1.2 Obsah smlouvy se určuje dle katalogu pořádající CA, dodatečných nabídek, potvrzeného knihování, těmito podmínkami, a reklamačním řádem.

2. Ceny zájezdů

2.1 Zahrnují položky, které jsou vždy specifikovány u jednotlivých zájezdů. Závazné smluvní ceny jsou uvedeny jedině ve vzájemně odsouhlasené cestovní smlouvě, v ostatních případech /letáky,webové stránky,nabídky apod./ jsou ceny považovány pouze za orientační.

3. Platební podmínky

3.1 CA má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím.

3.2 CA je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 30 % z celkové ceny zájezdu (včetně fakultativních služeb). Tato záloha je splatná při podpisu cestovní smlouvy.

3.3 Doplatek musí být uhrazen bankovní složenkou, nebo jiným dohodnutým způsobem tak, aby nejpozději 60 dní před odletem byl připsán na účet pořádající CA.

3.4 Při uzavření cestovní smlouvy složí zákazník zálohu na účet CA, nebo přímo na pokladně. Doplatek zájezdu poukáže zákazník přímo na účet CA. Poplatky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) jsou splatné ihned.

3.5 V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CA oprávněna zájezd zrušit bez dalšího upozorňování. Zákazník hradí náklady spojené se zrušením cesty (stornopoplatky).

3.6 Zákazník má nárok na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny zájezdu.

4. Práva a povinnosti zákazníka

K základním právům zákazníka patří:

 

a) právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb. Pokud bez zavinění pořádající CA dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu.

b) právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu

c) právo být seznámen se změnami zájezdu, rozsahu služeb a ceny

d) právo zrušit svoji účast na zájezdu kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v článku 6 (stornopodmínky).

e) právo písemně oznámit CA, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba v případě, že v oznámení je současně prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s cestovní smlouvou a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdů a poplatků spojených s překnihováním dle článku 6 (stornopodmínky)

f) právo na reklamaci v souladu s článkem 7 (reklamace)

g) právo na ochranu dat, která uvádí v cestovní smlouvě a v dalších dokumentech před nepovolanými osobami

h) právo obdržet spolu s cestovní smlouvou doklad o povinném pojištění cestovní kanceláře pro případ jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. K základním povinnostem zákazníka patří: a) poskytnout pořádající CA součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět údaje ve smlouvě a předložit doklady CA požadované pro zajištění zájezdu.

b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje.

c) zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem 2. těchto podmínek a zaplacení prokázat dokladem.

d) převzít od CA doklady potřebné pro čerpání služeb (letenky, vouchery, cestovní pokyny), řádně si je překontrolovat a řídit se jimi.

e) dostavit se ve stanoveném čase na stanovené místo srazu se všemi doklady požadovanými dle cestovních pokynů.

f) dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje. Cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat na vízovou povinnost u zastupitelství zemí, kam cestují. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení nese zákazník.

g) zaplatit sjednanou cenu zájezdu v termínech dle pokynů CA, a řídit se cestovními pokyny a ústními pokyny zástupce CA

h) veškeré závady a odchylky od objednaných služeb bezodkladně ihned po jejich zjištění na místě oznámit písemně zástupci CA nebo pořádající CA a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění.

i) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu

j) uhradit event. škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle cestovní smlouvy

5. Změny dohodnutých služeb a jejich právní důsledky, rušení zájezdu

5.1 Změny a odchylky jednotlivých služeb od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v nutných případech přípustné. Jedná se zejména o změny druhu dopravy, letecké společnosti, typu letadla, trasy a termínu letu ev. programu během zájezdu.

5.2 CA neručí za případné zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických nebo bezpečnostních důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, popř. z důvodů přetížení vzdušných koridorů. Cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát v úvahu možnost výrazného zpoždění. CA neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění. V případě zpoždění nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy nebo náhrada nečerpaných služeb.

5.3 CA si vyhrazuje právo zrušit zájezd, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků uvedeného u jednotlivých zájezdů. Cestovní kancelář je oprávněna v takovém případě zrušit zájezd nejpozději však 14 dní před zahájením zájezdu a v téže lhůtě je CA povinna o této skutečnosti informovat zákazníka.

5.4 CA je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je cestovní kancelář povinna: - Zabezpečit náhradní program a služby v kvalitě a rozsahu pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu - Vrátit zákazníkovi plnou cenu služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění. - Poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě. Tuto slevu nelze poskytnout v případě zmeškané stravy z důvodu pozdního příletu letadla do destinace. V případě, že CA zajistí jako náhradní plnění služby ve stejném rozsahu (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie), jsou další nároky zákazníka vůči cestovní kanceláři vyloučeny.

5.5 CA si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které CA nemohla ovlivnit ani předvídat).V těchto případech nemá zákazník právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy. U poznávacích zájezdů upozorňujeme na určitá omezení návštěv historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních, náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu.

5.6 U zájezdů pořádaných zastoupenými CA jsou první a poslední den určeny především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat event. zkrácení ,pobytu".

5.7 V případě, že bude na základě překnihování hotelu nutné ubytovat zákazníka v jiném hotelu, uskuteční se ubytování v hotelu stejné nebo vyšší kategorie. Překnihování může být i na část pobytu. Další nároky vůči CA jsou vyloučeny.

5.8 Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd/odlet, má CA nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.

6. Odstoupení od smlouvy, stornopoplatky

6.1 Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy za zájezd bez jakýchkoliv stornopoplatků:
- při zrušení zájezdu cestovní kanceláří
- při změně termínu konání zájezdu o více než 48 hodin

6.2 Oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník buď sepíše formou záznamu v prodejním místě, kde služby zakoupil nebo na toto prodejní místo zasílá doporučenou poštou, příp. jiným prokazatelným způsobem. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem sepsání záznamu příp.

dnem doručení písemného oznámení na prodejní místo, kde si zákazník službu zakoupil.

 

6.3 Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností CA stanovené smlouvu nebo odstoupí-li CA od smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CA odstupné ve výši:
1 000,- Kč za osobu od potvrzení přihlášky do 60. dne před odletem/odjezdem
30% z celkové ceny zájezdu od 59. dne do 30. dne před odletem/odjezdem
50% z celkové ceny zájezdu od 29. dne do 21. dne před odletem/odjezdem
70% z celkové ceny zájezdu od 20. dne do 15. dne před odletem/odjezdem
80% z celkové ceny zájezdu od 14. dne do 7. dne před odletem/odjezdem
90% z celkové ceny zájezdu od 6. dne do 3. dne před odletem/odjezdem
100% z celkové ceny zájezdu od 2. dne před odletem/odjezdem a zruší-li zákazník zájezd v den odletu/odjezdu, nedostaví se k odletu/odjezdu, nebo odlet/odjezd zmešká.

U zájezdů vytvořených tzv. "na míru dle zadání zákazníka " jsou stornopoplatky stanoveny individuálně. Je nutno se předem o jejich výši informovat u CA.

6.4 CA má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny.

6.5 CA může před nástupem cesty odstoupit s okamžitou platností od smlouvy nebo po započetí cesty smlouvu vypovědět v těchto případech:
a) Neprodleně, když cestující vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu. Cestujícímu v takovém případě nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány, a dále je zákazník povinen uhradit cestovní kanceláři náklady spojené se zpáteční dopravou.
b) Do dvou týdnů před započetím cesty při nesplnění minimálního počtu osob, uvedeného v katalogu nebo v dodatečných podmínkách.
Zákazník je obratem informován a je mu nabídnuta změna cestovní smlouvy/knihování.
c) Dvacátý den před termínem zahájení zájezdu, jestliže uskutečnění zájezdu je pro pořádající cestovní kancelář ekonomicky neúnosné, protože náklady vynaložené na uskutečnění cesty výrazně překračují náklady plánované. Zákazník je okamžitě informován a je mu nabídnuta změna cestovní smlouvy/knihování.
d) Bez stanovení lhůty - okamžitě, v důsledku tzv. vyšší moci, t.j. z příčin, kterým cestovní kancelář nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. CA má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodů vyšší moci je cestovní kancelář povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujících zpět. Dodatečné náklady s tím spojené pak nesou obě strany rovným dílem.

6.6 Další ustanovení:
Předem stanovenou cenou se rozumí prodejní cena včetně všech účastníkem zakoupených fakultativních služeb. Předem stanovená cena nezahrnuje zvláštní slevy poskytované CA.

6.7 Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CA a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.

6.8 Zruší-li zákazník účast na zájezdu či pobytu z kvalifikovaných důvodů uvedených v pojistné smlouvě a za dalších podmínek pojistné smlouvy, má nárok na částečnou úhradu odstupného pojišťovnou.

6.9 Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu, odletu nebo nástupu na příslušný zájezd. pobyt apod.

6.10 Dodatečné změny v knihování na přání zákazníka

V případě změny jména cestujícího nebo hotelu v téže destinaci (pokud je toto možné) účtuje CA poplatek:
- od potvrzení přihlášky do 10. dne před odletem 1 000,- Kč
- od 9. dne před odletem se změna knihování posuzuje jako zrušení zájezdu a postupuje se dle uvedených stornovacích podmínek. Změna termínu odjezdu a destinace je vždy posuzována jako zrušení původní objednávky a nové zaknihování.

 

7. Reklamace, odpovědnost za škody

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší než bylo předem potvrzeno v cestovní smlouvě, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u CA písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3. měsíců od skončení zájezdu. Při výskytu závad v plnění je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se event. škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady sdělit písemně v místě vzniku průvodci - delegátovi cestovní kanceláře, případně vedoucímu provozovny poskytující své služby nebo jinému odpovědnému pracovníkovi tak, aby mohla být uskutečněna náprava na místě. Opomene-li zákazník z vlastní viny na nedostatek poukázat, nemá nárok na slevu. Pokud se nedostatek nepodaří odstranit, sepíše průvodce - delegát cestovní kanceláře, případně jiný odpovědný pracovník se zákazníkem reklamační protokol. V případě, že není možno reklamaci vyřešit na místě, podepíše delegát/průvodce zákazníkovi převzetí reklamačního protokolu. Tento potvrzený reklamační protokol je zákazník povinen předložit při reklamaci. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel. CA je povinna sdělit svoje stanovisko k reklamaci do 30 dnů od přijetí reklamace. V případech, kdy je nutné si vyžádat stanovisko zahraničního partnera nebo třetích osob, prodlužuje se lhůta pro vyřízení o dalších 30 dnů.

CA neručí za úroveň a cenu cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace.

Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty.

Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu cestovní kanceláře (vis major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CA zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

Výše náhrady škody za závazky z cestovní smlouvy, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a Guadalajaře a v případě letů do USA a Kanady Montrealskou dohodou.

CA neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

8. Povinné smluvní pojištění

CA a pořádající cestovní kancelář je povinna po celou dobu své činnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/99 Sb. uzavřenu pojistnou smlouvu, na jejíž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti

Cestovní kancelář je povinna předat zákazníkovi současně s cestovní smlouvou doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy.

V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR vč. nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu.

Zajistí-li si zákazník dopravu vč. nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama.

Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění cestovní smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

9. Cestovní pojištění zákazníka

Součástí některých zájezdů je základní pojištění, které zahrnuje nepřetržitou asistenční službu, pojištění léčebných výloh při onemocnění a úrazu do výše určené pojišťovnou s možností přivolání opatrovníka v případě hospitalizace pojištěného. Zákazník je vždy v cestovní smlouvě informován, zda tomu tak je či nikoliv. CA doporučuje účastníkům zájezdu sjednat připojištění, které poskytuje rozšířenou pojistnou ochranu proti dalším rizikům (úraz, repatriace, storno zájezdu, odpovědnost za způsobenou škodu nebo škoda na zavazadlech)

Fakultativní připojištění lze sjednat již při objednání v naší CA. Pojistné podmínky obsahuje cestovní list, který obdržíte před odjezdem na zájezd. Pojistný vztah vzniká mezi účastníkem a pojišťovnou.

10. Další podmínky

10.1 Servis a služby
Úroveň a rychlost služby poskytovaných personálem hotelů a ostatních ubytovacích zařízení odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Proto je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností a určitou ležérností, ale na druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem.

10.2 Hygiena
Kulturní hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od tuzemských, tamní hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů ve vztahu k životnímu prostředí.

10.3 Ubytování
Poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v tomto katalogu. Období před a po hlavní sezóně přináší vedle výhodných cen i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nejsou v provozu. V případech překnihování, ke kterému ve všech turistických oblastech příležitostně dochází, budete ubytováni v ubytovacím zařízení stejné nebo vyšší kategorie. Rozdíly jsou v kategorizaci hotelů mezi jednotlivými destinacemi. I v komfortních hotelích jsou pokoje většinou jednoduše zařízeny. Vybavení, velikost a poloha pokojů (i stejné kategorie) nejsou vždy stejné. Ve většině ubytovacích zařízení není v koupelnách mýdlo. Může se stát, že některé deklarované vybavení hotelového pokoje chybí, jedná se zpravidla o vybavení, které není podmíněno místní normou pro předmětnou kategorii ubytování. Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a cestovní kancelář nemá na něj vliv. Jednolůžkové pokoje, i když jsou s příplatkem, jsou většinou velmi malé a často bez balkonu a nemusí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. V některých hotelích je za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může být pohovka, rozkládací gauč, palanda nebo lehátko. Podle mezinárodních zvyklostí musí hosté opustit pokoje v den odjezdu do 12.00 hodin (v některých případech již do 10.00 hodin), možnost nastěhování v den příjezdu je nejdříve po 14. hodině. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. U dodatečně vypsaných zvláštních nabídek NO NAME hotel apod. garantujeme pouze kategorii, kişisel verilerin korunması nemusí se vždy jednat o hotel z katalogu. Jméno hotelu se zákazník dozví po příletu do cílové oblasti. Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá pořádající cestovní kancelář vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimosezónní měsíce a staveniště vznikají velmi rychle prakticky ze dne na den,nebo je stavební činnost po delší přestávce obnovena. V těchto případech nelze mít vždy při knihování nejaktuálnější zprávy o stavební činnosti. Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Také stavební styl umožňuje zvukovou prostupnost mezi jednotlivými místnostmi.

10.4 Klimatizace/topení
Tato zařízení najedete pouze v hotelích, kde je toto přímo uvedeno v popisu. V mnoha případech je klimatizace ovládána centrálně a její zapínání/vypínání z hlediska doby a délky zcela závisí na rozhodnutí hotelu. Často je klimatizace v provozu pouze několik hodin denně nebo pouze v hlavní sezóně.

10.5 Stravování a nápoje
V hotelech se vaří většinou mezinárodní pokrmy obohacené o místní prvky. Ve většině cílových destinací převažuje zelenina a různé saláty. Způsob stravování je uveden u popisu každého hotelu. Kontinentální (evropská) snídaně se většinou skládá z kávy a čaje, pečiva, másla a zavařeniny nebo sýra. Salám a vajíčka jsou výjimkou. Snídaně podávaná formou bufetu anebo švédských stolů znamená volnou konzumaci z nabídky, která odpovídá kategorii hotelu a zejména místním zvyklostem. Většinou obsahuje pečivo, kávu, čaj, džus, různé sladké koláče, ovoce, vajíčka, zavařeninu, sýr, salám, to vše opět podle kategorie hotelu. Večeře je buď menu s obsluhou, výběr z několika chodů a saláty formou bufetu, nebo volná konzumace formou bufetu anebo švédských stolů. Nabídka opět odpovídá kategorii hotelu, přičemž i ve tříhvězdičkovém hotelu můžeme v mnoha případech očekávat pouze jedno teplé hlavní jídlo. Nápoje nikde nejsou zahrnuty v ceně (není-li uvedeno jinak - např. hotely "all inclusive"). U ubytování s možností vlastního vaření jsou k dispozici kuchyňky či kuchyňské kouty vybavené většinou dvouvařičem a ledničkou. Kuchyňské vybavení, které je k dispozici, se skládá pouze ze základního nádobí. Nemůžete tedy očekávat plně vybavenou kuchyňku. Upozorňujeme na skutečnost, že mohou chybět např. otvíráky konzerv či nádobí na vaření nemusí být v dostatečném množství. Upozorňujeme klienty na možnost zmeškání objednané stravy z důvodu pozdního příletu nebo časného odletu. Nápoje k jídlu nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, není-li výslovně uvedeno jinak.

10.6 Pláže
CA neodpovídá za případné znečištění pláží z důvodů klimatických poruch nebo jiných nepředpokládaných důvodů. Režim plážového servisu je možné ze strany hotelů změnit i v průběhu sezóny. Údaje o vzdálenosti od hotelu jsou v popisu hlavního katalogu jen orientační. Většina pláží je veřejná a přístupná i místnímu, pro naše představy často hlučnému obyvatelstvu.

10.7 Bazény
Pokud je součástí hotelového zařízení i vyhřívaný bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy je bazén skutečně vyhříván, a tato skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Ne všechny hotely mají bazén s čistícím/filtračním zařízením, a proto musí být při vyšších teplotách bazén vypuštěn a vyčištěn. Je tedy nutné počítat s tím, že může být bazén po určitou dobu mimo provoz. Počet lehátek a slunečníků u bazénu neodpovídá vždy kapacitě hotelu.

10.8 Voda a elektrické napětí
Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovodu k pití a vaření. Vodu k těmto účelům Vám doporučujeme zakoupit v místních obchodech nebo v hotelu. V hotelích se solárním topením teče občas vlažná voda. V některých zemích může docházet i k opakovaným (krátkodobým) výpadkům elektrické energie a zásobování vodou. S tím pak samozřejmě souvisí i výpadek klimatizace.

10.9 Hmyz
K exotickým zemím patří i hmyz. Přes intenzivní snahy hoteliérů a místních úřadů se může v určitých obdobích hmyz vyskytovat. Nedoporučuje se ponechávat v pokoji volně ležet potraviny.

11. Závěrečná ustanovení
Všechny ceny uvedené na webových stránkách jsou orientační. Konečná cena bude uvedena v cestovní smlouvě.Platnost těchto podmínek se vztahuje na služby poskytované CA , pokud všeobecné smluvní podmínky pořádající CK nestanoví jinak, a to vždy písemnou formou. V případě rozdílu platí podmínky pořádající CK!!! Zákazníci potvrzují podpisem cestovních smluv, že jsou jim Všeobecné podmínky známy, rozumějí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímají. Přejeme Vám šťastný výběr zájezdu z naší široké nabídky a prožití příjemné, ničím nerušené dovolené a spousty nezapomenutelných zážitků.

© 2009 - 2014, Mykeny Travel
Přátelství 555/9, 104 00, Praha 10 - Uhříněves
tel: 271 960 286, email: info@mykenytravel.cz
http://www.mykenytravel.cz
Webdesign: Lukáš Hrubý
Golfové zájezdy, Pobytové zájezdy, Lyžování Itálie, Lyžování Francie, Lyžování Švýcarsko, Lyžování Rakousko,